( شکار لحظه ها / پرندگان صحرایی " کبک " )

 


( شکار لحظه ها / حیوان صحرایی " روباه " )

( شکار لحظه ها / حیوان صحرایی " گرگ " )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " بزمجه " نام علمی : وارانوس )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " پرنده شکاری _ عقاب " )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " کبوتر چاهی " )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " لاک پشت " )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " خرگوش " )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " تیرمار " )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " عقرب " )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " پرنده شکاری _ شاهین " )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " جغد " )

 

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " موش دم دراز " نام علمی : هامستر )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " پرنده سهره خاکی " )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " بزمجه " نام علمی : آگامای دم تیغی ایرانی " )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " خفاش " )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " خارپشت " )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " عنکبوت " )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " پرنده طرقه " )

( شکار لحظه ها / حیوانات صحرایی " بز کوهی " )