( جلوه هنری / طبیعت بهاری روستا )


( جلوه هنری / طبیعت پاییزی روستا )

( جلوه هنری / گذر عمر )

( جلوه هنری / خزان )

( جلوه هنری / چهره پیرزن روستایی )

( جلوه هنری / مشاغل خانگی )

( جلوه هنری / مسیر حرکت آب )

( جلوه هنری / طبیعت مجاور دامنه کوه )

( جلوه هنری / صفای روستا )

( جلوه هنری / چرای دام )

( جلوه هنری / زیبایی دور از نظر )

( جلوه هنری / کودک روستایی )