( آسیاب سنگی جهت تهیه آرد نانوایی )


( تنور نانوایی جهت طبخ نان محلی )

( چرخ نخ ریسی دستی جهت ریسندگی و تهیه نخ )

( درب ورودی منازل قدیمی )

( روزهای سرد زمستان و وسیله گرمایش قدیمی " کرسی " )

( دختران روستا و شغل شریف قالیبافی )