ما عاشقان یاریم ، ما را تو می شناسی

هرچند پرگناهیم ، ما را تو می شناسی

 

در انتظار جانان ، هر لحظه بی قراریم

دلبسته بر تو داریم ، ما را تو می شناسی

 

ای سید خراسان ، ای مژده بهاران

هر لحظه در رکابیم ، ما را تو می شناسی


لب بسته ای و در دل بس راز و درد داری

بگشای لب، بفرما ، ما را تو می شناسی

 

ما در ره خمینی(ره) ، بستیم عهد و پیمان

هستیم ما بر آن عهد ، ما را تو می شناسی

 

فرموده اید بر ما که اعتماد دارید

ثابت کنیم الحق ، ما را تو می شناسی

 

با یک خروش خشمت ما عالمی بگیریم

شیران بی گریزیم ، ما را تو می شناسی

 

از شعله های خشمت اهریمنان گریزان

کوبنده شیاطین، ما را تو می شناسی

 

هرچند در برابر، شرمنده ایم از تو

اندر میان میدان، ما را تو می شناسی

 

با احمدی به راهت سرباز بی نظیریم

صد بار سر ببازیم ، ما را تو می شناسی

 

ما رهرو شهیدیم ، از یأس بی نصیبیم

امید قلب زهرا(س) ، ما را تو می شناسی

 

هر لحظه از وجودت عطر نگار آید

گلزار بی خزانی ، ما را تو می شناسی

 

ما عکس یار گیریم از لحظه لحظه رویت

ای سید خراسان، ما را تو می شناسی

 

کی می شود بیاید ، برداری آن علم را

بستیم توشه راه ، ما را تو می شناسی